Sodio bicromato anidro, biidrato

10588-01-9, 7789-12-0